logo-klippans-bokbinderi-ab

Dataskyddspolicy.

Bakgrund.

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn som förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. Policyn utgår från den nya dataskyddslagstiftningen, GDPR och innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen gäller från och med 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PuL). För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida: 
www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen
 

KLIPPANS BOKBINDERI’s BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER.

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.
 

RIKTLINJER – VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. De personuppgifter du lämnar ifrån dig till oss kan komma att användas av Klippans Bokbinderi för egen kommunikation och marknadsföring som exempelvis nyhetsbrev, kundtidningar, inbjudningar till egna event och kundundersökningar.
 
 
Kommunikation sker i form av tryckta utskick och digitala utskick via e-post. De personuppgifter vi samlar in säljs aldrig vidare till tredje part. I de fall Klippans Bokbinderi tilldelar tredje part åtkomst till insamlade uppgifter görs detta endast på uppdrag av Klippans Bokbinderi i kommunikationssyfte eller för marknadsföring om Klippans Bokbinderi eller för att kunna leverera beställda varor eller tjänster. Klippans Bokbinderi har utbildningar och workshops internt på företaget för att personalen ska ha bästa möjliga insikt i vad GDPR innebär för oss som företag och ombud till våra kunder.
 
Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Titel
 • Användarnamn
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll
   

DINA RÄTTIGHETER.

Enligt dataskyddsförordningen har du som person rätt till följande:

 • Få tillgång till dina personuppgifter
 • Få felaktiga personuppgifter rättade
 • Få dina personuppgifter raderade
 • Invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
 • Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
 • Flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

 
All persondata som hamnar under bokföringslagen lagras i minst 7 år. Om relation mellan Klippans Bokbinderi AB och kund, prospekt, eller leverantör upphör, raderas eller anonymiseras övrig persondata vid årliga revisioner. Vid begäran av borttagning av personuppgifter sker detta inom 3 månader. Enligt gällande lagar och regler har du rätt att utan kostnad efterfråga ett s.k. registerutdrag innehållandes de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig. Du har även rätt att begära korrigering, blockering eller borttagning av dina personuppgifter. Om så önskas, meddela din säljare eller vår IT-avdelning.
 

HUR FÅR VI TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vår försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra events eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

VILKET INFORMATION GER VI TILL DIG?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.
 

BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER PÅ ETT BETRYGGANDE SÄTT?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.
 

NÄR LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.
 

ANSVAR.

Klippans Bokbinderi AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.
 
Vid ytterligare frågor kring dina uppgifter eller vår hantering av dessa, kontakta Sofia Ljungberg Igbe, sofia@klippansbokbinderi.se.
 
________________________________

Policy antagen den 2 maj 2018